ប្រៀបធៀបរថយន្ត - 25 Car
  • Mon - Sun 8.00 - 18.00
  • #33, Street 1007, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  • +855 92 481 838
ប្រភេទរថយន្ត
ក្រុមហ៊ុនផលិត
ប្រភេទប្រេង
ទំហំម៉ាស៊ីន
ឆ្នាំផលិត
កម្រិតសុីប្រេង
ប្រអប់លេខ
ទម្រង់បើកបរ
ពណ៌ខាងក្រៅ
ពណ៌ខាងក្នុង
កម្លាំងសេះ
ចំនួនកៅអី