រថយន្តថ្មីៗ - 25 Car
  • Mon - Sun 8.00 - 18.00
  • #33, Street 1007, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  • +855 92 481 838

រថយន្តកំពុងដាក់បង្ហាញ

4 matches
Sort by:
  • ក្រុមហ៊ុនផលិត: Ford
EcoSport_Ext-6
15
$27 900
រថយន្តថ្មី 2021 Ford EcoSport
  • Ford
  • 8.4 L/100km
  • Automatic
cq5dam.web_.1280.1280-7
14
$145 000
រថយន្តថ្មី 2020 Ford Mustang GT
  • Ford
  • 12.3 L/100km
  • Automatic