រថយន្តថ្មីៗ - 25 Car
  • Mon - Sun 8.00 - 18.00
  • #33, Street 1007, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  • +855 92 481 838

Kia Seltos for sale

1 matches
Sort by:
  • ក្រុមហ៊ុនផលិត: Kia
  • ម៉ូដែល: Seltos
kia_setos8
19
$43 000
New 2020 Kia Seltos
  • Kia
  • Combine: 8.7 L/100Km
  • Automatic