រថយន្តថ្មីៗ - 25 Car
  • Mon - Sun 8.00 - 18.00
  • #33, Street 1007, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  • +855 92 481 838

Ssangyong REXTON for sale

1 matches
Sort by:
  • ក្រុមហ៊ុនផលិត: Ssangyong
  • ម៉ូដែល: REXTON
125136616_4062581783771906_2123201601353937045_n
31
1
$64 500
$59 500
New 2021 Ssangyong REXTON
  • Ssangyong
  • 8.9L/100km
  • Automatic...